Halloween party ideas 2015

   

         HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     LCH BM. CÔNG NGHỆ SINH HỌC                                  -----*-----
                     ĐỘI XUNG KÍCH
                                   ***
ĐƠN XIN GIA NHẬP ĐỘI XUNG KÍCH
      Kính gửi: Ban Điều hành Đội Xung kích 
Tên tôi là (Viết hoa): ______________________________ Giới tính: Nam/Nữ
Ngày sinh: ___/___/______ Quốc tịch:________________________________
Nguyên quán:____________________________________________________
Nơi ở hiện tại:____________________________________________________
Dân tộc: ______________ Tôn giáo:__________________________________
Chức vụ:________________________________________________________
Đơn vị công tác:__________________________________________________
Điện thoại: ___________________ Email:_____________________________
Lý do gia nhập Đội Xung kích (Viết ngắn gọn):__________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

    Tôi đã đọc và tìm hiểu về Đội. Vậy tôi rất mong Ban Điều hành tạo điều kiện cho tôi xin gia nhập là thành viên của Đội. Tôi sẽ trãi qua thời gian dự bị là 06 tháng và hứa sẽ cố gắng hết khả năng của mình cùng với Đội ngày phát triển và giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn, tham gia được nhiều hoạt động tình nguyện xã hội bổ ích và thiết thực nhằm thúc đẩy phong trào sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học.            
          Tôi xin chân thành cảm ơn!
           XÁC NHẬN CỦA BĐH                    Thủ Đức, Ngày  … tháng  … năm 20…
                   ĐỘI TRƯỞNG                                             Người viết đơn


                                                                                   (Kí và ghi rõ họ tên)

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.