Halloween party ideas 2015


HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
LIÊN CHI HỘI BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
ĐỘI XUNG KÍCH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG LÂM THỜI
CHƯƠNG I:
TÊN GỌI, TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH, CƠ QUAN TRỰC THUỘC
            Điều 1: Tên gọi
ĐỘI XUNG KÍCH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
            Điều 2: Tôn chỉ, mục đích
Đội Xung kích Bộ môn Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh (gọi tắt là Đội Xung kích) hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện; hoạt động theo Điều lệ Hội sinh viên Việt Nam và theo Quy chế này.
            Điều 3: Cơ quan trực thuộc
Đội Xung kích chịu sự chỉ đạo của Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh và chịu sự quản lý trực tiếp của Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học.
CHƯƠNG II:
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
            Điều 4: Chức năng, nhiệm vụ
Đoàn kết, tập hợp thành viên, sinh viên trong Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học thông qua các hoạt động như: hỗ trợ các chương trình của Liên chi hội, tham gia cải tạo khuôn viên của Bộ môn và viện Công nghệ Sinh học và Môi trường và các hoạt động xã hội khác, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào sinh viên.
Tạo điều kiện cho thành viên, sinh viên giao tiếp, ứng xử, vui chơi giải trí lành mạnh, bày tỏ quan điểm, tâm tư nguyện vọng, đồng thời hỗ trợ giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong học tập, công tác và trong cuộc sống.
Thông qua các hoạt động để tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống của dân tộc cho thành viên, sinh viên.
CHƯƠNG III:
THÀNH VIÊN
            Điều 5: Tiêu chuẩn Thành viên
1.      Thành viên chính thức:
Là hội viên, sinh viên của Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học có đủ các điều kiện sau sẽ được Ban Điều hành Đội xét duyệt, kết nạp vào Đội và trở thành thành viên chính thức của Đội:
a) Tán thành Quy chế Đội;
b) Yêu thích thích lao động, kỹ năng;
c) Tự nguyện viết đơn xin vào Đội;
d) Vượt qua bài kiểm tra của Ban Điều hành.
2.      Thành viên dự bị:
Là hội viên, sinh viên của Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học tham gia sinh hoạt Đội được Ban Điều hành Đội xét duyệt sẽ trở thành thành viên dự bị của Đội cho đến khi đạt đủ các điều kiện sẽ trở thành thành viên chính thức.
Thời gian dự bị là 6 tháng.
            Điều 6: Quyền lợi của Thành viên
1.    Tham gia thảo luận, biểu quyết mọi công việc của Đội; được ứng cử, đề cử vào Ban Điều hành Đội.
2.    Được Đội hỗ trợ, tạo điều kiện thực hiện các ý tưởng và tiến hành tìm hiểu kỹ năng trong điều kiện và khả năng của Đội. Được hưởng những quyền lợi khác do Đội quy định.
3.    Được cấp thẻ thành viên Đội và huy hiệu Đội.
4.    Thành viên có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Đội, Liên chi hội thì được Ban Điều hành đề xuất khen thưởng.
5.    Có quyền xin ra khỏi Đội.
Điều 7. Nghĩa vụ của thành viên
1. Chấp hành Quy chế Đội, thực hiện chương trình hoạt động và nghị quyết của Đội, tích cực đóng góp và tham gia hoạt động Đội.
2. Đoàn kết, tương trợ với các thành viên trong Đội để phát triển Đội và phong trào sinh viên.
3. Góp phần tuyên truyền, vận động xây dựng và phát triển Đội.
4. Giữ gìn đạo đức thành viên và nâng cao uy tín hoạt động của Đội, thực hiện mọi việc dưới danh nghĩa của Đội phải theo đúng qui định của Liên chi hội; không làm ảnh hưởng đến uy tín Liên chi hội, Đội cũng như các thành viên khác trong Đội.
            Điều 8: Đăng ký làm Thành viên
Những đối tượng nói ở Điều 7 muốn tham gia vào Đội nộp Phiếu đăng ký gia nhập (theo mẫu) và được sự chấp thuận của Ban Điều hành Đội.
            Điều 9: Rút, xóa tên khỏi danh sách
Thành viên có đơn xin rút, xoá tên khỏi Đội hoặc vi phạm một trong các quy định sau:
a) Vi phạm pháp luật;
b) Vi phạm Quy chế Đội;
c) Làm mất danh dự Đội hoặc các thành viên khác.
Việc xóa tên trong danh sách thành viên Đội do Ban Điều hành Đội xem xét, quyết định.
Thành viên rút, xoá tên khỏi Đội phải nộp lại huy hiệu, thẻ thành viên chính thức cho Đội, đồng thời mất tư cách thành viên.


CHƯƠNG IV:
NGUYÊN TẮC VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
Điều 10. Nguyên tắc hoạt động
Đội hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, tuân thủ luật pháp và nội quy Nhà trường.
1. Tất cả thành viên tham gia Đội trên tinh thần tự nguyện.
2. Dân chủ thảo luận, hiệp thương biểu quyết bằng hình thức giơ tay khi quyết định các nội dung, kế hoạch hoạt động và khi bầu Ban Điều hành.
3. Các quyết định của Đội được thông qua khi có sự đồng ý của hơn ½ số thành viên chính thức có mặt.
4. Các thành viên có trách nhiệm đề xuất, thảo luận, thống nhất và phối hợp để tổ chức thực hiện chương trình hoạt động của Đội.
Điều 11. Cơ cấu Tổ chức Đội gồm
1. Đại hội Đội.
2. Ban Điều hành Đội.
Điều 12. Đại hội Đội
Đại hội Đội là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đội. Đại hội được tổ chức 01 (một) năm một lần.
Nội dung chủ yếu quyết định tại Đại hội:
1. Thông qua báo cáo tổng kết chương trình công tác của Đội nhiệm kỳ qua và thảo luận, biểu quyết phương hướng hoạt động nhiệm kỳ đến.
2. Hiệp thương bầu Ban Điều hành của Đội.
3. Thông qua Điều lệ hoặc sửa đổi Điều lệ.
4. Thảo luận, phê duyệt báo cáo tài chính và thông qua kế hoạch tài chính khóa mới của Đội.
Điều 13. Ban Điều hành Đội
1. Ban Điều hành Đội gồm: Đội trưởng, các Đội phó và các Ủy viên. Số lượng thành viên Ban Điều hành do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Điều hành Đội là 01 (một) năm, hoạt động theo quy chế được Đại hội thông qua.
2. Ban Điều hành làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; họp định kỳ 01 (một) tuần một lần và có thể họp bất thường theo đề nghị của Đội trưởng.
3. Giữa hai kỳ Đại hội, việc miễn nhiệm, bổ sung thành viên Ban Điều hành do Hội nghị Đội quyết định;
4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Điều hành:
a) Tổ chức thực hiện Nghị quyết, chương trình hoạt động nhiệm kỳ của Đại hội.
b) Định kỳ kiểm điểm, đề ra chương trình công tác cụ thể hàng năm và thông báo kết quả hoạt động của Đội.
c) Quyết định số lượng, tên gọi, chức năng của các tổ chức trực thuộc; bộ máy giúp việc của Ban Điều hành.
d) Hiệp thương bầu và bãi miễn chức danh lãnh đạo của Đội: Đội trưởng, Đội phó.
e) Ban hành quy trình và quyết định kết nạp, khen thưởng, kỷ luật thành viên.
f) Quy định và quyết định kinh phí hoạt động hàng năm.
g) Quyết định triệu tập Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội đại biểu hàng năm.
Điều 14: Ban Điều hành gồm
1.      Đội trưởng:
a) Đội trưởng phải là người có năng lực tổ chức và hiểu biết về các hoạt động Đội, là người có uy tín trong Đội, điều hành công việc và điều khiển thực hiện kế hoạch của Đội.
b) Đội trưởng phải là thường trực của Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học nhằm đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp của Liên chi hội với Đội.
c) Đội trưởng là người đại diện cho Đội và chịu trách nhiệm quản lý tổng thể hoạt động của Đội.
d) Đội trưởng có quyền tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội, của Hội nghị đại biểu và các quyết định của Ban Điều hành; Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Điều hành Đội; Chịu trách nhiệm trước Ban Điều hành và toàn thể thành viên về các hoạt động của Đội.
2.      Đội phó:
a) Các Đội phó là người giúp việc cho Đội trưởng, được Đội trưởng phân công giải quyết từng vấn đề cụ thể và có thể được ủy quyền điều hành công việc của Ban Điều hành khi Đội trưởng vắng mặt.
b) Đội phó phụ trách hoạt động cộng đồng phải là người năng nổ, có năng lực về những công việc chuyên môn của Đội. Có khả năng thay thế các Đội trưởng chuyên trách trong Đội khi cần thiết.
c) Đội phó Đội phụ trách hoạt động tổ chức của Đội phải là người tháo vát, lo mọi thứ về vật chất để duy trì mọi hoạt động của Đội.
3.      Các ủy viên:
a)   Các uỷ viên phụ trách đối nội: thực hiện các chế độ chính sách đối với các thành viên trong Đội, tổng hợp các ý kiến đóng góp, khiếu nại và xây dựng của các thành viên.; tham mưu cho Ban Điều hành giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến hoạt động của Đội và đề xuất khen thưởng, kỷ luật.
b)   Các uỷ viên phụ trách đối ngoại: thực hiện các chế độ chính sách đối với các CLB - Tổ - Đội – Nhóm khác và đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền; vận động xây dựng lực lượng liên hệ tài trợ mang lại quyền lợi cho Đội.
Điều 15: Khung chương trình hoạt động
Đội Xung kích thực hiện hai công tác chính:
1.    Hỗ trợ thầy cô giảng viên trong công tác cải tạo khuôn viên Bộ môn Công nghệ Sinh học và Viện nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.
2.    Công tác hỗ trợ tổ chức và tham gia các hoạt động tình nguyện của Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh và các hoạt động xã hội khác.
CHƯƠNG V:
CÔNG TÁC KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
Điều 16: Công tác kiểm tra
Đội chịu sự kiểm tra trực tiếp của Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học.
Điều 17: Thi hành kỷ luật
1.   Các mức độ kỷ luật bao gồm:
a) Khiển trách: Áp dụng đối với những thành viên có khuyết điểm ở mức độ nhẹ, hành động nhất thời, ảnh hưởng và gây tác hại trong phạm vi hẹp, đã nhận thấy khuyết kiểm và quyết tâm sửa chữa.
b) Cảnh cáo: Áp dụng đối với thành viên phạm kỷ luật bị khiển trách mà còn tái phạm, hoặc vi phạm lần đầu nhưng mang tính chất tương đối nghiêm trọng, phạm vi ảnh hưởng rộng.
c) Cách chức: Áp dụng đối với thành viên Ban Điều hành vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến Đội, không xứng đáng với cương vị đó.
d) Khai trừ: Là hình thức kỷ luật nặng nhất của Đội, áp dụng đối với thành viên tái phạm khuyết điểm ở mức rất nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu đến đến Đội, không xứng đáng là thành viên.
2.   Đối với trường hợp người vi phạm là thành viên Ban Điều hành thì phải trình Ban Điều hành xem xét quyết định.
3.   Người bị kỷ luật có quyền khiếu nại quyết định kỷ luật.
Điều 18: Công tác khen thưởng
1.   Các hình thức khen thưởng:
a) Cấp giấy chứng nhận.
b) Tặng huy hiệu Đội.
c) Các hình thức khen thưởng khác.
2.   Khen thưởng có thể bao gồm hiện vật hoặc tiền…
3.    Ban quản lý các bộ phận có trách nhiệm tham mưu cho ban Đội trưởng trong việc đưa ra quyết định khen thưởng hoặc cấp cao hơn khen thưởng.
CHƯƠNG VI:
HỆ THỐNG THÔNG TIN
Điều 19: Thông tin bằng văn bản
1. Các văn bản lưu hành phải có chữ ký của Ban Điều hành Đội và Ban chấp hành Liên chi hội ký duyệt.
2. Các văn bản phải gửi đến các đơn vị sau đây:
a. Ban chấp hành Liên chi hội để báo cáo.
b. Gửi đến các cá nhân, tập thể có liên quan để thực hiện, thông báo đến tất cả thành viên.
c. Các văn bản liên quan đến những hoạt động, qui mô lớn thì phải có văn bản gửi Đảng ủy – Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ Sinh học, Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Ban Chấp hành Đoàn và Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học.
Điều 20: Thông tin bằng website chính thức www.nhungngayhexanh.com, fanpage chính thức facebook.com/doixungkich
1. Các văn bản được ký duyệt sẽ được lưu hành trên website, fanpage chính thức của Đội.
2. Các bài viêt và hình ảnh hoạt động của Đội sẽ được công khai trên website, fanpage chính thức của Đội.
3. Ban Điều hành chịu mọi trách nhiệm trước những thông tin được đăng tải trên website, fanpage chính thức của Đội.
CHƯƠNG VII:
TÀI CHÍNH, TÀI SẢN
Điều 21: Tài chính của Đội bao gồm:
1.    Khoản đóng góp tự nguyện của thành viên.
2.    Nguồn thu hợp pháp do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ, tài trợ.
3.    Các khoản thu từ các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn của Đội và các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Điều 22: Tài sản của Đội bao gồm: các cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Đội do Ban Điều hành quản lý và có trách nhiệm bảo quản. Nếu mất mát thì có trách nhiệm đền bù thiệt hại, sử dụng theo các quy định hiện hành của quy chế.
CHƯƠNG VIII:
GIẢI THỂ ĐỘI
Điều 23: Khi Đội tự giải thể: Ban Điều hành Đội có nhiệm vụ thực hiện tất cả các quy định về việc giải thể Đội như nộp đơn đề nghị giải thể, lập Nghị quyết của Đội về việc giải thể, đồng thời phải quyết toán tất cả các khoản tài chính có liên quan đến Đội.
CHƯƠNG IX:
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 24: Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đội phải được thông qua tại Đại hội Đội và phải được Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học phê duyệt mới có giá trị thực hiện.
Điều 25: Ban Điều hành của Đội có trách nhiệm hướng dẫn và triển khai thực hiện Điều lệ Đội tới các Thành viên.
Điều 26: Điều lệ này gồm 9 Chương, 26 Điều đã được Hội nghị thành lập Đội Xung kích Bộ môn Công nghệ Sinh học thông qua ngày 01 tháng 05 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Ban thư ký Hội sinh viên trường đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh và Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học Quyết định phê duyệt./.Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.