Halloween party ideas 2015

I. THÔNG TIN CHUNG:
  • Tên gọi chính thức: Đội Xung kích Bộ môn Công nghệ Sinh học
  • Tên gọi tắt: Đội Xung kích
  • Slogan: “Đi để chia sẻ, đi để cống hiến, đi để khẳng định, đi để trưởng thành và đi để phát triển lực lượng”
  • Ngày thành lập: 01/05/2016
  • Facebook: https://www.facebook.com/doixungkich
  • E-mail: dxk@nhungngayhexanh.com

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Cố vấn:

                    Họ và tên: Ngô Công Hậu
                    Biệt hiệu: Boss - Người anh cả, sáng lập ĐXK
                    Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn Bộ môn Công nghệ Sinh học
                    SĐT: 0977.076.874
                    Email: conghau.nlu@gmail.com

Ban Điều hành:

          Đội trưởng:
                    Họ và tên: Phạm Duy Thanh
                    SĐT: 0986.885.813
                    Email: duythanh@svbiotech.com

          Đội phó đối nội:
                    Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Liên
                    SĐT: 0989.925.827
                    Email: honglien@svbiotech.com

          Đội phó đối ngoại:
                    Họ và tên: Đào Văn Trí
                    SĐT: 0167.657.8620
                    Email: vantri@svbiotech.com

          Uỷ viên phụ trách tài chính - hậu cần:
                    Họ và tên: Liêu Thị Ngọc Hằng
                    SĐT: 0168.510.7430
                    Email: ngochang@svbiotech.com

          Uỷ viên phụ trách kiểm tra - đánh giá:
                    Họ và tên: Linh Thị Hoàng
                    SĐT: 0168.674.8990
                    Email: linhhoang@svbiotech.com

          Uỷ viên phụ trách truyền thông:
                    Họ và tên: Huỳnh Lê Khánh Ngân
                    SĐT: 0186.880.2209
                    Email: khanhngan@svbiotech.com

          Uỷ viên phụ trách website:
                    Họ và tên: Nguyễn Phúc Thịnh
                    SĐT: 0962.732.064
                    Email: phucthinh@svbiotech.com

          Uỷ viên phụ trách hỗ trợ hậu cần:
                    Họ và tên: Bùi Thị Ngọc Nhung
                    SĐT: 0168.339.5972
                    Email: ngocnhung@svbiotech.com

          Uỷ viên phụ trách hỗ trợ đối nội:
                    Họ và tên: Huỳnh Tiến Phát
                    SĐT: 0186.811.5175
                    Email: tienphat@svbiotech.com

III. NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU:
  • Đoàn kết, tập hợp thành viên, sinh viên trong Liên chi hội Sinh viên Bộ môn Công nghệ Sinh học thông qua các hoạt động như: hỗ trợ các chương trình của Liên chi hội, tham gia cải tạo khuôn viên của Bộ môn và viện Công nghệ Sinh học và Môi trường và các hoạt động xã hội khác, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào sinh viên.
  • Tạo điều kiện cho thành viên, sinh viên giao tiếp, ứng xử, vui chơi giải trí lành mạnh, bày tỏ quan điểm, tâm tư nguyện vọng, đồng thời hỗ trợ giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong học tập, công tác và trong cuộc sống.
  • Thông qua các hoạt động để tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống của dân tộc cho thành viên, sinh viên.
BAN ĐIỀU HÀNH

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.